PRIVACYSTATEMENT
Zuiver Totaalhygiene BV

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. We verzamelen daarbij uw IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website. Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:

 • u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
 • uw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, o.a. afhandeling van de betaling, het afleveren van goederen en/of correspondentie over de uitvoering van de overeenkomst;
 • met u te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • een nieuwsbrief aan u te versturen, mits u zich hiervoor hebt aangemeld;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren; 
 • een eventuele sollicitatie van u te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind u in ons cookiebeleid.

Rechten

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage – U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling – U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op vergetelheid – U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 1. wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 2. u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
 3. u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken of als uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 4. er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
 5. wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 6. u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking – U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons heeft verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit – U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Zuiver Totaalhygiene BV
Spaarpot 145
5667 KW Geldrop
info@zuivertotaalhygiene.nl

Klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.