Algemene voorwaarden Zuiver Totaal hygiëne BV 1. 0. Definities

Zuiver Totaalhygiëne: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuiver Totaalhygiëne B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73300292, gevestigd te (5667 KW) Geldrop aan het adres Spaarpot nr. 145.

Wederpartij:               De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Zuiver Totaalhygiëne, aan wie Zuiver Totaalhygiëne een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Zuiver Totaalhygiëne.

Overeenkomst:          Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Zuiver Totaalhygiëne en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:                      Zuiver Totaalhygiëne en de Wederpartij samen.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Zuiver Totaalhygiëne, en op iedere Overeenkomst tussen Zuiver Totaalhygiëne en een Wederpartij.

1.2 De toepasselijkheid van evt. inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing als Zuiver Totaalhygiëne deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling.

1.4 Als Zuiver Totaalhygiëne van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Zuiver Totaalhygiëne in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

2.1 Alle offertes van Zuiver Totaalhygiëne zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Zuiver Totaalhygiëne het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

2.2 Zuiver Totaalhygiëne kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.

2.3 Offertes van Zuiver Totaalhygiëne gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als Zuiver Totaalhygiëne in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Zuiver Totaalhygiëne niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 1. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte van Zuiver Totaalhygiëne ongewijzigd accepteert, of als Zuiver Totaalhygiëne een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door Zuiver Totaalhygiëne schriftelijk zijn bevestigd, of als Zuiver Totaalhygiëne begonnen is met de uitvoering hiervan.

3.3 Zuiver Totaalhygiëne kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de Opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft Zuiver Totaalhygiëne het recht om de Opdracht te weigeren.

3.4 Zuiver Totaalhygiëne is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als die prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 1. Verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Zuiver Totaalhygiëne heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan Zuiver Totaalhygiëne ter beschikking worden gesteld.

4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zuiver Totaalhygiëne ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

4.3 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft Zuiver Totaalhygiëne het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

4.4 Als de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Zuiver Totaalhygiëne gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan de verplichtingen als genoemd in dit artikel heeft voldaan.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Alle werkzaamheden die door Zuiver Totaalhygiëne worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Zuiver Totaalhygiëne betreft een inspanningsverplichting.

5.2 Zuiver Totaalhygiëne bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. Zuiver Totaalhygiëne heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Zuiver Totaalhygiëne schriftelijk in gebreke te stellen.

5.4 Het is mogelijk om een bestelling in de webshop te plaatsen, nadat een account is aangemaakt. Zuiver Totaalhygiëne kan voorwaarden stellen aan wie er een bestelling op haar website kan plaatsen

5.5Het is niet mogelijk om producten te retour te zenden.

5.6 Bestellingen worden standaard geleverd door Zuiver Totaalhygiëne, volgens haar planning. Als er sprake is van een spoedlevering komen de kosten hiervan voor de Wederpartij.

5.7 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Gebruikte afbeeldingen van producten zijn sfeerbeelden. Deze kunnen afwijken van de aangeboden producten, zo kan het product bijvoorbeeld een nieuw etiket hebben.

5.8 Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Zuiver Totaalhygiëne zich inspannen om een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

5.9 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen.

5.10 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Een wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst kan financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Zuiver Totaalhygiëne zal eventuele financiële consequenties o.b.v. nacalculatie aan de Wederpartij doorbelasten.

 1. Opschorting en ontbinding

6.1 Zuiver Totaalhygiëne heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of
 • Zuiver Totaalhygiëne ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
 • door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Zuiver Totaalhygiëne verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Zuiver Totaalhygiëne direct of indirect (zijn) ontstaan.

6.2 Zuiver Totaalhygiëne heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Zuiver Totaalhygiëne mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Zuiver Totaalhygiëne op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Zuiver Totaalhygiëne mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van Zuiver Totaalhygiëne op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

 1. Annulering

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij heeft Zuiver Totaalhygiëne het recht om de kosten van de reeds bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de kosten die gemaakt zijn in de uitvoering van de order tegen het daarvoor geldende (uur)tarief, aan de Wederpartij in rekening te brengen. Een en ander onverminderd het recht van Zuiver Totaalhygiëne om schadevergoeding te vorderen als de annuleringskosten niet toereikend zijn.

7.2 De annuleringsdatum is de datum waarop Zuiver Totaalhygiëne de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

7.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Zuiver Totaalhygiëne leidend.

 1. Overmacht

8.1 Zuiver Totaalhygiëne is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

8.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Zuiver Totaalhygiëne geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Zuiver Totaalhygiëne niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Zuiver Totaalhygiëne of derden, en de situatie dat Zuiver Totaalhygiëne diensten te laat geleverd krijgt van haar leveranciers of de Wederpartij. Zuiver Totaalhygiëne kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Zuiver Totaalhygiëne de Overeenkomst had moeten nakomen.

8.3 Zuiver Totaalhygiëne heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.

8.4 Als Zuiver Totaalhygiëne bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Zuiver Totaalhygiëne dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Vergoedingen en betaling

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, maar voor levering.

9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Zuiver Totaalhygiëne in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

9.3 Zuiver Totaalhygiëne heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Zuiver Totaalhygiëne steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

9.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Zuiver Totaalhygiëne verschuldigde.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Zuiver Totaalhygiëne is altijd beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

10.2 Zuiver Totaalhygiëne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Zuiver Totaalhygiëne is verstrekt.

10.3 Zuiver Totaalhygiëne is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij lijdt ten gevolge van de montage van de dispensers of andere producten, waaronder begrepen boorgaten ten behoeve van het bijbehorende ophangsysteem.

10.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van de (veiligheids-)voorschriften die te vinden zijn op veiligheidsbladen, instructies en/of via de QR-code op het product.

10.5 De aansprakelijkheid van Zuiver Totaalhygiëne is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Zuiver Totaalhygiëne uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Zuiver Totaalhygiëne op te lossen, voor zover deze aan Zuiver Totaalhygiëne toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.7 Zuiver Totaalhygiëne is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade t.g.v. bedrijfsstagnatie.

10.8 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Zuiver Totaalhygiëne zijn niet van toepassing als Zuiver Totaalhygiëne de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

 1. Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Zuiver Totaalhygiëne, en door Zuiver Totaalhygiëne ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Zuiver Totaalhygiëne in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zuiver Totaalhygiëne totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Zuiver Totaalhygiëne gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2 De door Zuiver Totaalhygiëne geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om voornoemde zaken te verpanden, aan derden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of bezwaren.

12.3 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand en ontploffings- en waterschade. Zuiver Totaalhygiëne is gerechtigd om eventuele uitkering van deze verzekering te innen, waarbij de Wederpartij gehouden is om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig is of wenselijk mocht (blijken) te zijn. De Wederpartij zal te allen tijde op eerste verzoek de verzekeringspolis aan Zuiver Totaalhygiëne ter inzage geven.

12.4 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Zuiver Totaalhygiëne en de door Zuiver Totaalhygiëne aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zuiver Totaalhygiëne zich bevinden en de zaken terug te nemen.

 1. Garantie en reclame

13.1 De door Zuiver Totaalhygiëne te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie is beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak is verstrekt (fabrieksgarantie).

13.2 De garantie als bedoeld in dit artikel komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) onjuist of onzorgvuldig onderhoud van de zaak door de Wederpartij en/of door derden, (2) wijzigingen die de Wederpartij of derden aan de zaak hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuiver Totaalhygiëne of (3) het hanteren van een gebruikswijze van de zaak die afwijkt van de voorgeschreven gebruikswijze (ondeskundig of oneigenlijk gebruik).

13.3 De Wederpartij dient het door Zuiver Totaalhygiëne geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (laten) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Zuiver Totaalhygiëne te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, schriftelijk aan Zuiver Totaalhygiëne te worden gemeld. De Wederpartij dient Zuiver Totaalhygiëne in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

13.4 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd.

13.5 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal Zuiver Totaalhygiëne de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen. Bij vervanging dient de Wederpartij de vervangen zaak aan Zuiver Totaalhygiëne te retourneren.

13.4 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Zuiver Totaalhygiëne.

13.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

13.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

13.7 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zuiver Totaalhygiëne en de door Zuiver Totaalhygiëne bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

14.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

14.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.

15. Tarieven van onze technische dienst

15.1 Starttarief doordeweeks €150,- (incl. eerste half uur werk, reistijd, parkeerkosten, klein materiaal), erna iedere 10 minuten €15,-. Starttarief in weekenden en op feestdagen €240,- (incl. eerste half uur werk, reistijd, parkeerkosten, klein materiaal), erna iedere 10 minuten €25,-.